فرهنگ دهخدا

احسن الخالقین

[اَ سَ نُلْ خا لِ] (ع ص مرکب، اِ مرکب) نیکوترین آفرینندگان: فتبارک الله احسن الخالقین. (قرآن 23/14). || (اِخ) یکی از اسماء صفات باری تعالی.

فرهنگ عمید

احسن الخالقین

(اسم، صفت) [عربی] [قدیمی] [ahsanolxāleqin] ۱. نیکوترین آفرینندگان. ۲. خداوند.