فرهنگ عمید

احسن التقویم

(اسم) [عربی] [قدیمی] [ahsanottaqvim] نیکوترین شکل. Δ مٲخوذ از قرآن کریم: لَقَد خَلَقنا الاِنسانَ فی اَحسَنِ تَقویم (التین، ۴).