[اَ سَ] (ع صوت، اِ) کلمهء مدح، بمعنی نیکو کردی. مرحبا! آفرین! زه! خَه! شاباش! بنام ایزد! شاد باش. علیک عین الله. (شعوری) :

(اَ سَ) [ ع. ] (شب جم.) آفرین (بر تو، شما).

(شبه جمله) [عربی: اَحسنتَ، مفرد مخاطب از فعل ماضی] [ahsant] هنگام مدح و تحسین به کار می‌رود؛ خوب کردی؛ کار نیکو کردی؛ مرحبا؛ آفرین.

آفرین، اینت، زه، مرحبا