[اِ] (ع مص) سوختن. (زوزنی). سوزانیدن. (تاج المصادر). بسوزانیدن. نیک سوزانیدن. (منتهی الارب) :

(اِ) [ ع. ] (مص م.)سوزانیدن، آتش زدن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ehrāq] سوزاندن؛ آتش زدن.