فرهنگ دهخدا

احدی الراحتین

[اِ دَرْ را حَ تَ] (ع اِ مرکب) یکی از دو راحت و مراد یأس است مأخوذ از مثل: الیأس احدی الرّاحتین :

فرهنگ عمید

احدی الراحتین

(اسم) [عربی: احدی‌الرّاحتَین] [قدیمی] [ehdarrāhateyn] یکی از دو راحت (نومیدی مطلق یا وصول به مطلوب).