[اُ ثَ] (ع اِ) افسانه. || سخن. سخن عجیب. حدیث. || کار نو. ج، احادیث.

(اُ دُ ثِ) [ ع. ] (اِ.) ۱- سخن شگفت. ۲- خبر و حدیث. ۳- کار نو، چیز تازه.

(اسم) [عربی: احدوثَة، جمع: احادیث] [قدیمی] [ohduse] ۱. افسانه؛ حادثۀ عجیب. ۲. ذکر؛ نام. ۳. حادثه؛ پیشامد.