فرهنگ عمید

احداث الدهر

(اسم) [عربی] ‹احداث دهر› [قدیمی] [ahdāsod[d]ahr] مصائب روزگار؛ سختی‌های زمانه.