[اِ] (ع مص) گرد آوردن چیزی و محیط شدن بر. جمع کردن. (تاج المصادر): چون سخن بذکر اکتناز و احتیاز زر و سیم رسیدی فرمودی. (جهانگشای جوینی). || جمع شدن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ehtiyāz] ۱. گرد آوردن. ۲. در اختیار گرفتن.