(اسم مصدر) [عربی: احتواء] [ehtevā] شامل بودن؛ در بر داشتن.

واژه های نزدیک