(اسم مصدر) [عربی: احتماء] [قدیمی] [ehtemā] پرهیز کردن بیمار از خوردن چیزی که برایش ضرر دارد.