[اِ تِ] (ع مص) خواب دیدن. بوشاسب. حُلُم. (زوزنی). شیطانی شدن. بازی شیطانی. (ملخص اللغات حسن خطیب). مباضعت در خواب. انزال در خواب. جنب شدن در خواب. || مطلق انزال.

(اِ تِ) [ ع. ] (مص ل.)۱ - خواب دیدن، جماع کردن در خواب. ۲- انزال منی در خواب.

(اسم مصدر) [عربی] [ehtelām] جُنُب شدن در خواب؛ انزال منی در خواب.

گسیل شبانه، انزال شبانه ، ارگاسم شبانه (خواب)، رؤیای خیس، رؤیای سکس، یا در منابع اسلامی احتلام، از انواع انزال (برون‌ریزش) است و بیرون ریختن ناخودخواسته منی از انسان مرد در هنگام خواب را گویند. ممکن است ذهن فرد در خواب صحنهٔ آمیزش جنسی را شبیه‌سازی کند یا گاهی این صحنه شبیه‌سازی نگردد و بدن به دلیل تولید بیش از اندازه منی به‌خودی خود اقدام به تخلیه آن کند.