[اِ تِ] (ع مص) حضور. (زوزنی). حاضر شدن. (منتهی الارب). || حاضر شدن مرگ. (منتهی الارب). || شهری شدن مردم. || دویدن فیل. || دویدن اسب. (منتهی الارب) (تاج المصادر). || از سفر بحضر آمدن. || آفت به شیر خوردنی رسیدن.

(اِ تِ) [ ع. ] (مص ل.) ۱- حاضر شدن. ۲- فرا رسیدن هنگام مرگ. ۳- جان کندن. ۴- شهری شدن، از سفر یا بیابان به شهر آمدن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ehtezār] ۱. حالت انسان رو به مرگ؛ جان از بدن رفتن. ۲. [مجاز] نهایت و نابودی چیز: رنسانس دورۀ احتضار عقاید قرون وسطایی بود.

جان‌کندن، نزع حضور

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ: ﻳﮏ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺩﻳﺪﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ: ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ ﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ: ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻳﮏ ﺍﺭﺙ , ﻳﺎ ﻳﮏ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺘﻀﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﺪﺍﻗﺒﺎﻝ ﻫﺴﺘﻴﺪ. 2 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺘﻀﺎﺭ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﺭﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 3 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺣﺸﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺘﻀﺎﺭ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﻱ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮔﺮﻳﺨﺖ. 4 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻫﻠﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺘﻀﺎﺭﻧﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ.