[اِ تِ] (از ع، مص) ممال احتراز :

(اسم مصدر) [مٲخوذ از عربی، مُمالِ احتراز] [قدیمی] [ehteriz] = احتراز: ♦ گر تیغ می‌زنی، سپر اینک وجود من / عیّار مدعی کند از دشمن احتریز (سعدی۲: ۴۶۱).