[اِ تِ] (ع مص) در پرده شدن. در حجاب شدن. (زوزنی). در پرده رفتن :

(اِ تِ) [ ع. ] (مص ل.) در پرده شدن، در حجاب شدن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ehtejāb] ۱. در حجاب رفتن. ۲. پوشیدگی. ۳. (اسم) پوشش؛ حجاب.