[اَ حِبْ بَ] (ع ص، اِ) جِ حبیب. دوستان.

(اسم) [عربی: احبَّة، جمعِ حبیب] [قدیمی] [ahebbe] = حبیب