[اَ بِ] (ع اِ) جِ اَحبش. گروههای سیاهان.

(اسم) [عربی، جمعِ اَحبُش] [قدیمی] [ahābeš] گروه‌های سپاهان.