[اَجْ] (ع اِ) جِ جوف، بمعنی درون، میان، شکم.

(اسم) [عربی، جمعِ جَوف] [قدیمی] [ajvāf] = جوف