[اَ هَ] (ع ن تف) نادان تر.

(اَ هَ) [ ع. ] (ص تف.) نادان تر، جاهل تر.

(صفت) [عربی] [قدیمی] [ajhal] جاهل‌تر؛ نادان‌تر.