[اِ] (ع مص) اظهار. (غیاث). || آشکارا کردن سخن. (تاج المصادر). هویدا کردن سخن و جز آن: اجهر الکلام. (منتهی الارب). بلند گفتن.

( اِ ) [ ع. ] (مص م.)۱ - آشکار کردن سخن، بلند کردن آواز، با صدای بلند چیز ی را خواندن. ۲- آشکار کردن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ejhār] ۱. بلند کردن آواز هنگام خواندن چیزی. ۲. آشکارا کردن.