فرهنگ دهخدا

اجنبی پرست

[اَ نَ پَ رَ] (نف مرکب)بیگانه پرست. خارجی پرست.

فرهنگ عمید

اجنبی پرست

(صفت فاعلی) [عربی. فارسی] [مجاز] [ajnabiparast] بیگانه‌پرست.

واژه های نزدیک