[اَ نَ بی یَ] (ع ص نسبی) مؤنث اجنبی. || (اصطلاح فقه) زنی که نکاح او جایز است: نظر بسوای وجه و کفین اجنبیه برای مرد بیش از یک مرتبه جایز نیست وگر ضرورتی از قبیل معامله و معالجه و غیره، نظر به او را ایجاب کند آنگاه جایز گردد.

(صفت) [عربی: اجنبیَّة، مؤنثِ اجنبیّ] [قدیمی] [ajnabiyye] ۱. = اجنبی ۲. (فقه) ویژگی زنی که ازدواج با او جایز است.