[اَ] (ع اِ) جِ جنس :

[اَ] (اِخ) نام پهلوانی تورانی از سپاهیان افراسیاب در شاهنامه :

( اَ) [ ع. ] (اِ.) جِ جنس. ۱- قسم‌ها، نوع، گونه‌ها. ۲- کالاها، امتعه.

(اسم) [عربی، جمعِ جنس] [ajnās] = جِنس

اقمشه، امتعه، کالا اقسام، انواع، گونه‌ها