[اَ مَ] (ع ن تف) جمیل تر. احسن. خوبتر. زیباتر. نیکوتر.

(صفت) [عربی] [قدیمی] [ajmal] جمیل‌تر؛ زیباتر؛ نیکوتر؛ بهتر.