[اَ مَ] (ع ص، ق) همه. همگی. مؤنث: جَمْعاء. ج، اجمعون، اجمعین. (و آن توکید محض است). یقال: سرت یومی اجمع و لیلتی جمعاء؛ همهء روز و شب برفتم. (مهذب الاسماء). || (ن تف) گردکننده تر. جمع آورنده تر.

(صفت) [عربی] [قدیمی] [ajma] کامل‌ترین؛ جامع‌ترین.

همگرادني کردن , خوشه چيني کردن , اينسو انسو جمع کردن