(قید) [عربی] [ejmālan] به‌اجمال؛ به‌اختصار؛ به‌طور خلاصه.

بالاجمال، مختصر

واژه های نزدیک