فرهنگ معین

اجل برگشته

(اَ جَ. بَ گَ تِ) [ ع - فا. ] (ص مر.) ۱- آدم بدشانس. ۲- کسی که خطر مرگ تهدیدش می‌کند.

فرهنگ عمید

اجل برگشته

(صفت) [عربی. فارسی] [عامیانه] [ajalbargašte] کسی که زمان مرگش فرارسیده؛ اجل‌رسیده.