[اَ جِلْ لَ] (ع ص، اِ) جِ جلیل. || (اِ) ججِ جُلّ.

[اَ لَهْ] (ع ص) مرد فراخ پیشانی. || آنکه مویش از پیش سر رفته باشد. || گاو بی شاخ. (منتهی الارب).

[اِ لَهْ] (اِخ) دهی است به یمامه. (مراصد).

(اَ جِ ل َّ یا لِّ) [ ع. اجله ] (ص.) جِ جلیل ؛ بزرگان، مهان.

(صفت) [عربی: اجلَّة، جمعِ جَلیل] [ajelle] = جَلیل