[اِ] (ع مص) بزرگ داشتن. بزرگ قدر گردانیدن. تعظیم. بزرگ شمردن :

[اَ] (ع اِ) جِ جُلّ.

( اِ) [ ع. ] (مص م.) بزرگ و محترم داشتن، گرامی داشتن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ejlāl] ۱. بزرگ و محترم شمردن؛ گرامی داشتن. ۲. بزرگواری؛ شکوه و جلال.

[پسر] (عربی) بزرگ داشتن ، تجلیل ؛ شوکت و جلال ، بلندی مقام ؛ کبریا و عظمت پروردگار

اجلال، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان گلبهار در استان خراسان رضوی ایران است.