[اَ] (ع اِ) فَعَلْتُهُ من اجلاک؛ آن را برای تو کردم. (منتهی الارب).

(اسم، صفت) [عربی: اجلاّء، جمعِ جَلیل] [قدیمی] [ajellā] = جَلیل

(اسم مصدر) [عربی: اجلاء] [قدیمی] [ejlā] دور شدن از وطن؛ دور شدن از خانمان.