[اِ] (ع مص) بسیار آرمیدن با زنان.

[اَ] (ع اِ) جِ جَفن. پلکهای چشم. مژگان. || غلافهای شمشیر. || شاخهای رز.

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) جِ جفن. ۱- پلک چشم. ۲- غلاف شمشیر.

(اسم) [عربی، جمعِ جَفن] [قدیمی] [ajfān] = جفن