[ ] (اِ) تفسیرش آتش افروخته و آن روز شانزدهم است از چهارم ماههای مغان خوارزم و اندرو بشب آتش ها افروزند، بلند بر کردار سده، و گرد بر گرد او سیکی خورند وزین اجغار روزها را شمرند وقتهای کشتن و چیدن و فشردن را و مانندهء آن. (التفهیم بیرونی ص269).

( اَ ) (اِ.) روز شانزدهم ماه چهارم مغان خوارزم. در شب این روز مانند سده آتش می‌افروختند و بر گرد آن باده می‌نوشیدند.

(اسم) [قدیمی] [ajqār] ۱. آتش افروخته. ۲. روزی در نزد مغان خوارزم که در شب آن آتش بسیار می‌افروختند و بر گرد آن شادی ‌کرده و مراسمی برپا می‌کرده‌اند.