فرهنگ دهخدا

اجری خوار

[اِ خوا / خا] (نف مرکب)راتبه خوار. مُوظّف :

فرهنگ عمید

اجری خوار

(صفت فاعلی) [مٲخوذ از عربی. فارسی] [قدیمی] [ejrixār] کسی که مقرری دریافت می‌کند؛ اجری‌خور؛ جیره‌خور؛ راتبه‌خور.