فرهنگ عمید

اجرت المثل

(اسم) [عربی: اجرةالمثل] (حقوق) [ojratolmesl] اجاره‌بهایی که پس از تمام شدن مدت اجاره از روی میزان اجارۀ نظایر آن معیّن می‌شود.