[اِ تِ] (ع مص) احتراز. پرهیز. پرهیز کردن. پرهیزیدن. دور شدن. (منتهی الارب). دوری جستن. تجنب. تجانب. دوری. کناره کردن. گریختن از :

(اِ تِ) [ ع. ] (مص ل.) احتراز، خودداری کردن.

(اسم مصدر) [عربی] [ejtenāb] دوری کردن؛ پرهیز کردن.

احتراز، استنکاف، امتناع، امساک، پرهیز، تحاشی، تحرز، حذر، خودداری، دوری، کناره‌گیری