فرهنگ معین

اجتماعی

(~.) [ ع - فا. ] (ص نسب.) منسوب به اجتماع ؛ ۱- همگانی، عمومی. ۲- کسی که آداب معاشرت را می‌داند.

فرهنگ عمید

اجتماعی

(صفت نسبی، منسوب به اجتماع) [عربی. فارسی] [ejtemāi] ۱. مربوط به اجتماع. ۲. [عامیانه] خوش‌برخورد و آداب‌دان: آدم اجتماعی. ۳. (سیاسی) = سوسیالیست

مدنی جمعی، همگانی

اجتماعی موجودات «اجتماعی»، از جمله انسان، به‌صورت جمعی در جمعیت‌های دارای تعامل زندگی می‌کنند. این رفتار که تعامل اجتماعی تلقی می‌شود، گاه آگاهانه یا ناآگاهانه و گاه ارادی یا غیرارادی صورت می‌پذیرد. در حال حاضر بیشتر انسان ها به سطح که تعیین می کنند چه کسی در کجای یک جامعه باشد سطح اجتماعی یا جایگاه اجتماعی می گویند.

واژه های نزدیک