[اِ تِ] (ع مص) جَلْب. استجلاب. (زوزنی). کشیدن. || کشیدن از جائی بجای دیگر. || گوسفند و شتر و برده از جائی بجائی بردن برای فروختن. (زوزنی).

(اِ تِ) [ ع. ] (مص م.) کشیدن، جلب کردن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ejtelāb] کشیدن از جایی به جای دیگر؛ جلب کردن؛ کشاندن.