[اِ تِ] (ع مص) جذب. (زوزنی). کشیدن. || ربودن. || بخویشتن کشیدن. کشیدن بخود :

(اِ تِ) [ ع. ] (مص م.)۱ - جذب کردن، به خویش کشیدن. ۲- ربودن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ejtezāb] جذب کردن؛ به‌سوی خود کشیدن؛ به خود کشیدن.