(اسم مصدر) [عربی: اجتباء] [قدیمی] [ejtebā] ۱. انتخاب کردن؛ برگزیدن. ۲. فراهم آوردن. ۳. (اسم) برگزیدگی؛ برتری.