[اَ مِ] (از ع، اِ) اَجامِره. جمعی است بی مفرد بمعنی بوش. اراذل و اوباش.

(اَ مِ) [ ع. ] (ص.) فرومایگان، اوباش.

(اسم) [مٲخوذ از عربی: اجامرَة] [ajāmer] گروه غوغاطلب؛ اوباش.

اراذل، الواط، اوباش، غوغاطلبان، ولگردان