[اُ] (ترکی، اِ) اجاغ. دیگدان. دیگ پایه. آتشدان. || دودمان. خاندان. آل. دوده :

(اُ) [ تر. ] (اِ.) ۱- دیگدان، آتشدان. ۲- دودمان، خاندان. ۳- صاحب کرامات و کشف. ؛ ~گاز نوعی اجاق که سوخت آن گاز متان است. ؛ ~برقی نوعی اجاق که با نیروی برق گرما تولید می‌کند و مثل اجاق گاز برای پختن غذا و جز آن به کار می‌آید.

(اسم) [ترکی] ‹اجاغ› [ojāq] ۱. وسیله‌ای برای پختن غذا که ظرف غذا را روی آن می‌گذارند. ۲. [مجاز] خاندان؛ دودمان. ۳. [قدیمی، مجاز] مرشد؛ پیر. ۴. [قدیمی، مجاز] صاحب کشف و کرامات.

آتشگاه، تنور، دم، منقل آل، خاندان، دوده، دودمان

اجاق یا بخاری ابزاری است که با سوزاندن سوخت، تولید گرما می‌کند. اجاق‌های مختلف با سوخت‌های متفاوت کار می‌کنند. اجاق گاز و اجاق برقی انواع دیگر این ابزار هستند که برای مصارف آشپزی کاربرد دارند.

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺟﺎﻕ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﺍﺳﺖ. ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺟﺎﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺗﺶ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺎﻕ ﺩﺍﻍ ﺍﺳﺖ, ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻄﻰ ﺧﻮﺏ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺟﺎﻕ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﺷﻌﻠﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﻰ‏ﺳﻮﺯﺩ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺩﻟﻨﺸﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‏ﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺪ ﺑﺴﻮﺯﺩ, ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

واژه های نزدیک