فرهنگ دهخدا

اجازه نامه

[اِ زَ/زِ مَ/مِ] (اِ مرکب) پروانه. جواز.

فرهنگ معین

اجازه نامه

(~. مِ) [ ع - فا. ] (اِمر.) پروانه، جواز.

فرهنگ عمید

اجازه نامه

(اسم) [عربی. فارسی] [ejāzenāme] جواز؛ پروانه.