فرهنگ دهخدا

اجاره نامه

[اِ رَ / رِ مَ / مِ] (اِ مرکب)اجاره نامچه.

فرهنگ عمید

اجاره نامه

(اسم) [عربی. فارسی] ‹اجاره‌نامچه› [ejārenāme] سندی که در آن حدود، شرایط، و اجاره‌بها نوشته می‌شود.