فرهنگ دهخدا

اجاره دار

[اِ رَ / رِ] (نف مرکب)مستأجر.

فرهنگ عمید

اجاره دار

(اسم، صفت فاعلی) [عربی. فارسی] [ejāredār] ۱. موجر. ۲. مستٲجر.

واژه های نزدیک