فرهنگ دهخدا

اجاره بندی

[اِ رَ / رِ بَ] (حامص مرکب) تعیین اجارهء یک یا چند مستغل.

فرهنگ عمید

اجاره بندی

(حاصل مصدر) [عربی. فارسی] [ejārebandi] تعیین میزان اجارۀ یک یا چند مستغل.