(اسم مصدر) [عربی: اجادة] ‹اجاده› [قدیمی] [ejādat] ۱. نیک گفتن. ۲. چیزی نیکو آوردن. ۳. باریدن باران نیکو بر زمین.