(اِ بَ) [ ع. ] (مص م.) ۱- پاسخ دادن، جواب دادن. ۲- قبول کردن، پذیرفتن.

(اسم مصدر) [عربی: اجابة] [ejābat] ۱. جواب دادن؛ پاسخ دادن. ۲. قبول کردن. ۳. پذیرفتن خواهش؛ برآوردن حاجت.

استجابت، برآوردن، پذیرش، پسند، تصویب، قبول، مستجاب، مقبول تخلیه، دفع، قضای‌حاجت

واژه های نزدیک