[اَ] (ع اِ) ججِ ثَمَر. جِ ثَمر. (منتهی الارب). جِ ثَمَره. (زمخشری).

[اِ] (ع مص) میوه آوردن درخت. میوه دار شدن. میوه دادن. بار آوردن. میوه دار گشتن. (زوزنی). || برآمدن میوه. || توانگر شدن. بسیارمال شدن. (تاج المصادر). || اِثمارِ زبد؛ گرد آمدن مسکه. مسکه برآوردن شیر. (تاج المصادر). کره دادن شیر.

(اِ) [ ع. ] (مص ل.) ۱- میوه آوردن درخت. ۲- میوه دار شدن.

(اسم) [عربی، جمعِ ثِمار، جمع‌الجمعِ ثَمر] [قدیمی] [asmār] = ثمر

باروري , برخورداري , تمتع , ميوه اوري , پايان , استنتاج