[اَ قَ] (ع ن تف) گران تر. گرانبارتر. ثقیل تر. سنگین تر: قال زیدبن ثابت فوالله لنقل جبل من الجبال ماکان اثقل علیَّ من الذی امرنی به. (ابن الندیم).

(صفت) [عربی] [قدیمی] [asqal] سنگین‌تر.

سنگين کردن , اسباب زحمت شدن , دست و پاي(کسي را) گرفتن , باز داشتن