[اِ کِ] (فرانسوی، اِ)(1) (کلمهء فرانسوی، مأخوذ از آلمانی ستکن) نوشته ای که روی کیسه ها یا شیشه های دوا و مال التجاره برای تعیین محتویات و وزن آنها الصاق کنند. بَرچسب. || رسوم و آداب درباری.

(اِ کِ) [ فر. ] (اِ.) ۱- برچسب. ۲- رسوم، تشریفات.

(اسم) [فرانسوی: étiquette] [etiket] ۱. برچسب. ۲. [عامیانه، مجاز] آداب معاشرت.

برچسب آداب‌دانی، تشریفات، دیسیپلین

اتیکت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • آداب
آداب و اتیکت در رفتار اجتماعی
  • برچسب
برچسب و اتیکت محصولات تجاری