[اِتْ] (ع مص) آمدن. (زوزنی). || آرمیدن با زن. || بودن. || آوردن.

( اِ) [ ع. ] ۱- (مص م.) آوردن. ۲- مانند و نظیر چیزی را آوردن. ۳- (مص ل.) انجام دادن. ۴- آمدن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [etyān] ۱. آوردن. ۲. آمدن. ۳. انجام دادن. ۴. [مجاز] جماع کردن؛ همبستر شدن. ⟨ اتیان به مثل: [قدیمی] آوردن مثل چیزی؛ نظیر و شبیه آوردن چیزی را.